Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School.udadabac ninagirap agtias kimaniad idi ,anudnannu agnarihts ikitappi anatravarp tias ukradiR .ivitnav madayec maymavsagahb unrab unem anarahdas ako inollijep akena ,iyatnu agnayhbaluas gnitide )ISS( olijep ravras ultiasbev kitats ,aknI ;.doK .idnutsitamuna ikinadayec dolpa unalijep bev ukalravras bev adnukel mananjirap LMTH akamtanaraviv ,ic nidoj ininad olitahd’dap gnisilbap patksed adnukel naseluypinam tkeriad uyiram LMTH inokuc ne intelpmet aniaras idnun telap ako ulrajuy ulukadapmas atirahda-asum itnav beWI ;ulukadapmas nialna GYWISYW ec nitsrs unanasradarp nialna cir ayidim itnav ulartap arati uyiram ulugalb ,ayacirap ,stejdiv ,ulijep bev ;idnutuva ittaptu agnakalac nayavs aravd revthpas ratide pakram LMTH iravic uyiram idnidabayyec tide tias ic nigoyapu IUG ,ulukadapmas nialhpa GYWISYW itnav )ravivmird ayidimorkam olnatag( ravivmird boda uyiram jeptnarhp thpasorkiam ;iyatadabayec ratinam aguren olnamarkayrak ratide pakram LMTH uyiram tnetnak adakki ,ulratide tsket itnav tide tsket adel daypton uccavayec mayikadapmas ic nigoyapu unalagahbiv atrtsiv ugulan akkoy revthpas ultiasbev kitatS Perihal Situs Web

Perihal Situs Web.uccavadnu igilak aravd ulunem uluknil anic nihdnabmas ikijep uyiram oyidiv /oyida ,ulnaseminay ,ulotohp ,tsket innaracamas ic nirug alaves uyiram uluttaptu inad ,inepmak idI .uratsidna maracamas arihts ,anic nicavrin agudnum ukuradagoyiniv urav etnakudne ,ultiasbev kitats agucarat tiasbev racorb ako adel tias bev alijep udia ako ,tiasbev kisalk ,ulanarahadu gnitekram adel ulapur anarahdas akkoy tias beV .uccavak marasava revthpas uyiram ulaynupian niajid tiasbev akimahtarp uyiram sesarp lavuy’nam ikinadac niravas untnetnak arati uyiram ulotohp ,tsket idi ,ikitappanisecurayat agnatagunamark unalanarakivan inamajay tias beV .idnutsidna innaracamas akinamarp ,aniamarihts ikinalak anidabac nigidop agnanarahdas tias bev arihts ako ,enagiridam madavvi innartaparak atirdum ukaluradatahk adel ukaluradagoyiniV .idnutsisradarp innaracamas eko ukalukasradnas agnanarahdas tiasbev aniamakar I .idnutnu agvitkaratni agnanarahdas adel etnutuva elp agnakalac nayavs idi ,idnutudabac ninagirap agtnetnak “kitats”aduk oyidiv adel oyidA .iyatnu agnagahb tnetnak anahdarp uyiram ikinadayec mativahbarp innapur anisalavak agnanarahdas ulartiC .uratsigoyapu ikinadac nirtnayin unanasradarp ic nim ik LMTH akimahdarp )SSC( stis liats gnideksayk ;idnidabayec dok ol )LMTH( jevgnal pakram tsketrapiah agnakimahtarp idI .idnutnu igilak unalijep bev anisec avlin olravras oltamrahp anidabapmap ukrajuarb bev tniyalk tias bev arihts ako Perihal Situs Web